fbpx

Day: September 17, 2022

กิจกรรมสานสัมพันธ์ BC ที่จังหวัดน่าน

กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กรระดับหัวหน้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคี ภายในงานจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ รู้จักตนเองศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร  มีกิจกรรมทำบุญถวายพระสิวลี และแจกโรงทานที่วัดเฮี้ย จังหวัดน่าน

อบรมหลักสูตรการรับรอง Halal

วันที่ 13 กันยายน 2565 Beauty Cosmet ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้การพัฒนาฮาลาล ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ “ 

Scroll to Top