fbpx

กิจกรรมสานสัมพันธ์ BC ที่จังหวัดน่าน

กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กรระดับหัวหน้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคี

 
ภายในงานจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ รู้จักตนเองศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

มีกิจกรรมทำบุญถวายพระสิวลี และแจกโรงทานที่วัดเฮี้ย จังหวัดน่าน

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ความรู้ด้านความงาม

ความรู้ด้านการตลาด

Scroll to Top