fbpx

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง
1.เจ้าหน้าทีผลิตและบรรจุ (PD) Part-time 50 อัตรา
2. ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงรักษา 5 อัตรา

 

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย-หญิง/ทุกเพศสภาพ
2. วุฒิการศึกษาระดับม.3ขึ้นไป(ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น)
3. ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

 

เอกสารการสมัครงาน
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บิวตี้ คอสเมต

เปิดรับนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3-4

 

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะพาณิชยกรรม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยการจัดการ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาศิลปกรรม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะอุตสาหกรรม

ยื่นใบสมัครได้ที่:

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เส้นเดียวกับโกลบอลเฮ้า 27/3 ม.7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ติดต่อฝ่ายบุคคล: 098 – 6942492 อีเมลล์ Hr_bc@beautycosmet.com

Scroll to Top