fbpx
ความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานGMP กับมาตรฐาน HACCP

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง มาตรฐาน GMP กับมาตรฐาน HACCP ดูอย่างไร?

มาตรฐาน GMP กับมาตรฐาน HACCP เป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร อาหารเสริม โดยเพื่อรับประกันคุณภาพของอาหารและอาหารเสริมว่าปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่ง 2 มาตรฐานนี้ ออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพให้แก่โรงงานที่รับผลิตอาหาร อาหารเสริม ในอีกแง่หนึ่ง 2 มาตรฐานนั้นเป็นที่ยอมรับระดับสากลที่การันตีความปลอดภัยของสินค้า ลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วยเช่นกัน

สนใจสร้างแบรนด์ครีมกับโรงงานรับผลิตครีมโรงงานผลิตอาหารเสริมคลิกเพื่อดูรายละเอียดได้

GMP

ทำความรู้จัก มาตรฐาน GMP คืออะไร?

มาตรฐาน GMP เป็น ระบบมาตรฐานหนึ่งที่ควบคุมการผลิตในโรงงาน ตั้งแต่ที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิตของโรงงาน ไปจนถึงบุคลากรภายในโรงงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างปลอดภัย ผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค คำว่า GMP นั้นย่อมาจาก Good Manufacturing Practice ที่เป็นเรื่องของวิธีการผลิตที่ดีตรงตามมาตรฐานที่ระบบกำหนดไว้ จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ CODEX จัดอยู่ในระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป มีการกำหนดรายละเอียดและข้อบังคับไว้หลากหลายข้อด้วยกัน

การผ่านมาตรฐาน GMP โรงงานจะต้องผ่านเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม ให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย  6 ประการ 

 • สถานที่ตั้งและอาคารผลิต – สถานที่ผลิตจะต้องสะอาดและตั้งห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้ง่าย สถานประกอบการที่ใช้ดำเนินกระบวนการผลิตต้องมีขนาดเหมาะสม ออกแบบและก่อสร้างให้รองรับกับการซ่อมบำรุงและการรักษาความสะอาด สะดวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนพื้นที่ภายในโรงผลิตจะต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ทั้งยังต้องระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต – อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตต่างๆจะต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ แข็งแรงและมีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต พร้อมทั้ง ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน และมีการป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงสิ่งสกปรก
 • กระบวนการผลิต – โรงงานจะต้องควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การสุขาภิบาล – โรงงานต้องควบคุมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น อ่างล้างมือ ห้องน้ำ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การป้องกันสัตว์และแมลง เป็นต้น
 • การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด – โรงงานจะต้องทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์สำหรับผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการผลิต
 • บุคลากรและสุขลักษณะ – โรงงานจะต้องมีการทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์สำหรับผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการผลิตทุกครั้ง

ข้อดีของการมีมาตรฐาน GMP คือ หากโรงงานผ่านเกณฑ์ GMP และได้รับมาตรฐานรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว จะนำไปสู่การรับรองมาตรฐานลำดับต่อไปที่สูงกว่า เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) 

บทความเกี่ยวกับ วิธีเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างปลอดภัย นะคะสนใจกดเข้าไปอ่านเลย

HACCP

ทำความรู้จัก มาตรฐาน HACCP คืออะไร?

มาตรฐาน HACCP เป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร เน้นให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก และกระบวนการผลิตในโรงงานที่ต้องปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนในอาหาร โดยมีการกำหนดค่าวิกฤตและควบคุมอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการตรวจสอบที่เข้มงวด มีมาตรวัดที่ชัดเจน ทั้งยังใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและตรวจสอบ

การผ่านมาตรฐาน HACCP โรงงานจะต้องผ่านเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม ให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย  7 ประการ 

 • ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์นั้นๆที่ต่อผู้บริโภค
 • หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำ
 • กำหนดค่าวิกฤตเพื่อใช้ควบคุมกระบวนการทำงาน
 • กำหนดระบบเพื่อเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม มีแผนตรวจสอบการทำงานอย่างชัดเจน
 • กำหนดวิธีแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
 • กำหนดการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP
 • กำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆที่เหมาะสม ตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้

ข้อดีของการมีมาตรฐาน HACCP คือ หากโรงงานผ่านเกณฑ์ HACCP จะช่วยให้งานตรวจสอบคุณภาพโรงงานกับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีรูปแบบการตัวสอบอย่างเดียวที่เป็นมาตฐานสากลอยู่แล้ว อีกทั้งประโยชน์สูงสุดยังไปอยู่ที่ผู้บริโภคที่จะได้รับผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ความแตกต่าง GMP กับ HACCP

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง มาตรฐาน GMP กับมาตรฐาน HACCP

แม้ทั้ง 2 มาตรฐานนี้จะมีความคล้ายกันอยู่ แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ มาตรฐาน GMP เป็นข้อกำหนดที่ถูกใช้ตามกฎหมาย ในโรงงานอาหาร เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย หากผู้ประกอบการต้องการจะเปิดโรงงานอาหาร โรงงานอาหารเสริม หรือโรงงานเครื่องสำอาง ก็ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ขณะที่ HACCP เป็นข้อกำหนดขั้นสูงกว่า GMP โดยโรงงานที่ใช้ มาตรฐาน HACCP เพื่อยกระดับโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และ มาตรฐาน HACCP ไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย

และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานGMP กับมาตรฐาน HACCP ที่เราพาทุกคนมาทำความรู้จักกัน หากคุณกำลังมองหาโรงงานที่รับผลิตอาหาร อาหารเสริมและเครื่องสำอาง สิ่งหนึ่งควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรก นั่นคือ โรงงานนั้นผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน GMP หรือมาตรฐาน HACCP ไม่? ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถคัดกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะสร้างแบรนด์ได้ส่วนหนึ่งครับ

คุณสามารถ อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ธุรกิจการตลาดสร้างแบรนด์ต่อได้ คลิก

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top